در این مقاله سعی بر آن داریم که نکات مهمی را درباره خرید و ساخت سوله یا سوله سازی در قم بیان کنیم.

برای سوله سازی در قم باید به مسائل مهمی توجه کرد . یک از نکات مهم توجه به شرایط آب و هوایی است . سازمان نظام مهندسی یک استاندارد کلی برای آن ارائه کرده است که باید این استاندارها رعایت شوند.

سازمان نظام مهندسی برای هر شهر و منطقه با توجه به آب و هوای مورد نظر آیین نامه های خاصی را تنظیم کرده است.

شرکت یا کارخانه باید دفترچه محاسبات سازه را برای پروژه مورد نظر تهیه کند . شما پس از ارائه آن به سازمان نظام مهندسی قم تاییدیه پروژه را اخذ نمایید .

سوله از نظر استاندارد باید مطابق با استاندارهای سازمان نظام مهندسی باشد. در شهرها و مناطق مختلف استانداردها متفاوت استسه عامل بار برف و بار باد و بار زلزله از مهم ترین عواملی هستند که میبایست هنگام محاسبه سازه و سوله فلزی در نظر گرفته شوند . این عاملها در شهرهای مختلف متفاوت هستند که سازمان نظام مهندسی معمولا از یک بازه زمانی سی ساله برای تعیین آنها استفاده میکند.

سازمان نظام مهندسی معمولا یک بازه زمانی سی ساله را در نظر میگیرد. اگر بخواهیم سوله در اردبیل بسازیم، از نظر بار برف متفاوت است با ساخت همین سوله در قم. در نتیجه هنگام طراحی سوله باید تمام این مسائل مد نظر قرار بگیرد. زیرا تاثیر زیادی بر مواد مصرفی به خصوص آهن آلات دارد، که همین مورد باعث سبک تر شدن یا سنگین تر شدن وزن سازه شما میگردد.